Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

PROJEKTI UDRUŽENJA
null

Sve godišnje realizacije definisane su Godišnjim programom i strategijom Udruženja, zasnovanom kroz više potprograma i to: Program izložbi članova Udruženja (samostalne i grupne izložbe članova), Program saradnje i partnerskih realizacija (razmena izložbi i programa kroz mrežu udruženja, realizacije događaja kroz ugovorene saradnje), Program recenzije (recenzije događaja, teoretske analize), Edukativno istraživački program (otvoreni dijalozi, javna vođenja, predavanja i seminari), Program razmene i boravka (radna gostovanja umetnika iz inostranstva), Izdavački program (godišnja publikacija i druga stručna izdanja), Program novih umetničkih praksi Udruženja (SMIC. Internacionalna izložba pokretnih formi).

Svi programi Udruženja posvećeni su aktuelnom umetničkom stvaralaštvu članova SULUV-a, kao i sadržajima koje Udruženje producira u saradnji sa drugim institucijama i udruženjima iz oblasti kulture i likovne umetnosti.

Godišnji program

Projekat Godišnji program Galerije SULUV, obuhvata program izlagačke delatnosti, godišnjih izložbi u galeriji SULUV. Godišnji program koncipiran je na osnovu konkursa i odabira umetničkog saveta Udruženja, partnerskih sporazuma i realizacija, međunarodne saradnje sa srodnim udruženjima. Udruženje održava visok nivo kriterijuma angažujući u ovaj Savet akademski obrazovane i afirmisane umetnike, istaknute profesionalce iz oblasti likovnih umetnosti, čime dugoročno doprinosi kulturnom razvoju, kao i opštem društvenom razvoju. Projekat Godišnji program Galerije SULUV, omogućava prezentovanje prepoznatlјive, autentične i aktuelne produkcije umetnika kroz realizaciju samostalnih i kolektivnih izložbi, projekata i autorskih realizacija, gostovanja, predavanja, promocija i drugih aktivnosti, čime Udruženje prikazuje relevantnu novu produkciju u oblasti likovnog stvaralaštva u regionu.

Godišnja izložba

Godišnja izložba članova SULUV, predstavlja stvaralaštvo velikog broja svojih članova, različitih generacija, nacionalnosti i ličnih poetika. Godišnja izložba članova SULUV ustanovljena je 1951. godine i predstavlja značajnu tradicionalnu manifestaciju koja je kroz decenije omogućavala godišnji pregled savremenog stvaralaštva eminentnih umetnika, kao i onih mladih i neafirmisanih, aktivnih članova Udruženja. Ono što ovu izložbu danas između ostalog čini veoma značajnom jeste činjenica da je u 2020. godini ponovo pokrenuta inicijativa
za nastavak održavanja ove tradicionalne manifestacije. Iz tog razloga inicijativa za vraćanje Godišnje izložbe članova SULUV u redovni program predstavlja veoma značajan momenat za dalji rad Udruženja, naročito u godinama kada Udruženje obeležava velike jubileje kontinuiranog višedecenijskog rada u oblasti kulture i likovne umetnosti. Ponovno uvođenje manifestacije kao što
je Godišnja izložba članova SULUV u programski repertoar Udruženja označava još jedan transformisani pogled na kulturno nasleđe i kulturni identitet. Povratkom na ovakve manifestacije otvara se polje za preispitivanje tradicionalnih formi umetničke prezentacije, kao što su revijalne izložbe, njihov značaj i pronalaženje modela kojim bi se te forme integrisale u savremeni umetnički kontekst.

Produkcija SULUV

Prојеkаt Prоdukciја SULUV – LUV. (Likоvna umеtnоst Vојvоdinе) оdnоsi sе nа godišnji prikаz аktivnоsti Udružеnjа u formi publikacije, u kојој su prеdstаvlјеni svi dоgаđајi rеаlizоvаni u gаlеriјi Sаvеzа udružеnjа likоvnih umеtnikа Vојvоdinе kао i gоstоvаnjа Udružеnjа u drugim dоmаćim i mеđunаrоdnim prојеktimа i rеаlizаciјаmа. Оvi dоgаđајi sе оslаnjајu nа prеglеd izlоžbi (Godišnji program).

Projekat Produkcija SULUV, proizilazi iz želje da se kulturni dоgаđајi оžive, rеzimirајu i pоstаnu vidlјivi i iz drugih uglоvа. Nаmеnjеn je opštem edukovanju publike. Cilј оvаkо kоncipirаnog prојеktа, kојi prеdstаvlја prоgrаm rаdа gаlеriје i rаd Udružеnjа је u оbјеktivnоm i stručnоm prikаzivаnju sаvrеmеnоg vizuеlnоg stvаrаlаštva, аfirmisаnih lоkаlnih umеtnikа i istоvrеmеnо аnticipirаn kао plаtfоrmа sаvrеmеnе umеtničkе scеnе. Таkоđе, klјučni cilј је i prеglеd еdukаtivnо istrаživаčkоg prоgrаmа sа fоkusоm nа аfirmаciјu umеtničkе kritike i vаlоrizаciјu stvаrаlаštvа, оtvаrаnjе kulturnоg pоlја zа istrаživаnjе namenjenog člаnоvimа, umеtnicimа, stručnој јаvnоsti, studеntimа, istrаživаčimа.

Arhivska građa

Projekat Arhivska građa Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine: sedam decenija kontinuiteta (1946-2021) , podrazumeva: kompletnu digitalizaciju arhive od nastanka Udruženja (1946) do danas. Svrha projekta je u očuvanju svih materijala koji predstavlјaju važnost kulturnog nasleđa u okviru reprezentativnosti Udruženja i bogatog istorijata kroz periode od 1946. (Udruženje likovnih umetnika Vovodine), 1958. (podružnjica Udruženja Srbije), 1976. (Udruženje likovnih umetnika Vovodine), 1992. (Savez udruženja likovnih umetnika Vovodine).

Projektom je obuhvaćena digitalizacija arhive Udruženja, u cilјu očuvanja i pristupačnosti za dalјa istraživanja. Arhiva Udruženja predstavlјa materijal koji svedoči o radu i stvaralaštvu značajnih umetnika, kulturnih i društveno istorijskih pitanja. Materijal arhive sadrži biografske i bibliografske podatke, dokumenta (zapisnici, dopisi, pravilnici…), medijsku građu, kataloge, izdanja, publikacije, objavlјene i neobjavlјene elaborati iz polјa umetnosti, kritičke i analitičke tekstove i recenzije, dokumentarnu građu (fotografije, video snimke, audio snimke…). Osnovni svrha obrađenog materijala je u edukativnom programu i promociji na osnovu štampanih izdanja, istaknutim sadržajem na sajtu Udruženja i drugim oblicima promovisanja.

SMIC.

Program novih umetničkih praksi Udruženja ima za cilj afirmaciju novomedijske umetničke prakse, kao i osnaživanje produkcijskih kapaciteta u toj oblasti. SULUV je kroz SMIC. oznaku i program Novih umetničkih praksi realizuje potprojekte: SMIC. pokretna formaArt Body ArtPomeraj u kôdu.

Projekat je istraživačko-eksperimentalnog karaktera, koncipiran da korespondira između savremene umetničke prakse i vizuelnih tehnologija, elektronike, generativne umetnosti, interakcije, pokreta, svetla, zvuka i ostalih procesa digitalnih multifunkcija. Podržavajući umetničke izraze koji zastupaju interdisciplinarni pristup, SMIC. otvara polјe za medijske instalacije i prostorna rešenja koji na cilјan način prenose kompleksne sadržaje i omogućavaju da se informacije dožive. Istovremeno, podstiče se i kritičko sagledavanje pokretačke uloge tehnologije u nastajanju novih umetničkih formi. U razvojnom smislu projekat ima za cilј da angažovanim pristupom kroz edukativne, publikovane kategorije, podstakne umetničko-istraživačke postupke i realizacije. Krajnji cilj projekta je kreiranje međunarodne platforme za edukativne i stvaralačke interdisciplinarne procese. SMIC. je koncipiran da kroz multimedijalne umetničke jezike istražuje, podstiče i razvija umetničke prakse koje se bave fenomenom pokreta.

SMIC. pokretna forma

Kroz SMIC. oznaku Udruženje svake druge godine (bijenalno) realizuje SMIC. pokretnu formu

U fokusu projekta SMIC. je pokretna forma, odnosno umetničko delo (objekat, audio-video instalacija…) u formatu koji je u prostorno-vremenskom smislu manjih dimenzija i opsega.
Eksperimentalnu pokretnu malu formu karakteriše: upotreba novih materijala, istraživački pristup u višemedijskom polјu, organizaciona realizacija, prostorno i ambijentalno predstavlјanje, napredni segmenti (interakcija, interfejsi, kinetika, robotika, elektronika, video, animacija…) ili na osnovu periodike postupaka po iskustvima avangarde, pokretni (ready made, asamblaž, pokretne skulpture, mrdalice, mehanika…).

Art Body Art

Projekat ART BODY ART, jedan je od razvojnih projekta koji je uvršten u aplikacionu knjigu za Evropsku prestonicu kulture i realizuje se uz podršku Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, u okviru programskog luka Druga Evropa.

Umetnost bodyarta (tela) / Tema: Relacije tela

Tema elo, (Relacije tela u kontekstu dijaloga), predstavlјa tematsku aktivnost u okviru osnovnog projekta ART BODY ART u kome je osnovna tema telo. Koncept tela (priroda, pokret, emocija, forma…), telo: živo telo, tehnološko telo, telo objekat, generisano telo, fikcija i iluzija, telo kroz doživlјaj, privid.

Pomeraj u kôdu

Projekat je kroz dodatni konkurs uvršten u realizaciju povodom Evropske prestonice kulture i realizuje se uz podršku Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, u okviru programskog luka Kaleidoskop kulture.

Projekat Pomeraj u kôdu baziran je na istraživanju slike digitalnih medija (nove ekranske slike i simulacije) u kojima su različiti prikazi na osnovu piksel i/ili vektorske slike. Tema u tehnološkom smislu je kôd koji u sadržaju emituje neku vrstu ne/uočljivog procesa (КOD-a), pokreta delovanja koje je na granici vidljivog, intuitvnog, doživljenog. Кod, kao simbol, koji sugeriše na kretanje forme i oblika, zvuka, svetla, boje… kojim se omogućava kretanje, akcija, interakcija, pretvaranje jednog oblika komunikacije u drugi. Različitim tehnološkim i medijskim procesima ovi pokreti su određeni, pozadinskim osvetljenjem, ekranskim prikazom, koloritom, šumom i sl.

Link It Mark It

Jedan od razvojnih projekta Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine koji se odvija kroz Program razmene i boravka jeste i Poveži, obeleži (Link It, Mark It), koji otvara novo polje programskih sadržaja. Projekat je uvršten u aplikacionu knjigu za Evropsku prestonicu kulture i realizuje se uz podršku Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, u okviru programskog luka Seobe.

Svojim programskim delovanjem projekat Poveži, obeleži pokreće specifičan proces međusobne povezanosti i integracije gostujućih i domaćih umetnika. Akcenat je na umrežavanju, međunarodnoj saradnji i razmeni umetničkih ideja i iskustava.