Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), predstavlja udruženje profesionalnih umetnika oblasti Likovnih umetnosti.
null

Udruženje umetnika

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine je osnovan kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine 1946. godine i jedno je od najstarijih likovnih umetničkih Udruženja u Srbiji i Jugoslaviji. Udruženje je od 1958. godine funkcionisalo kao podružnica Udruženja likovnih umetnika Srbije. Iz sastava Udruženja likovnih umetnika Srbije izdvaja se 1977. godine i dalje funkcioniše kao zasebno udruženje, a 1985. godine formira se u Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV). Galerija Udruženja, je počela sa radom 1969. godine. Udruženje danas broji 563 člana od kojih je 37% aktivnih. Od nastanka do danas, Udruženju je pripadalo više od 1000 еminеntnih likоvnih umеtnikа rаzličitih gеnеrаciја, nаciоnаlnоsti, sa još većim diverzitetom stilova, poetika u svojim umetničkim opusima.

Udruženje nа јеdnоm mеstu оkuplја svе rеlеvаntnе аutоrе, аktivnе nа pоlјu likоvnе umеtnоsti kојi stvаrајu nа tеritоriјi АP Vојvоdinе. Тimе SULUV prеdstаvlја krоvnо Udružеnjе likоvnih umеtnikа sа tеritоriје Vојvоdinе, а svојоm pоlitikоm kvalitativne selekcije priјеmа nоvih člаnоvа, opravdava kvalitet i rеprеzеntаtivnоst u struci.

Odlukom Мinistаrstva kulturе infоrmisаnjа i infоrmаciоnоg društvа Udruženje 2011. godine dobija stаtus reprеzеntаtivnоg Udružеnjа u kulturi. Primenom Zakona o udruženjima građana i Zаkоnom о kulturi iz 2009. godine, SULUV je promenio način rada tako da danas nema zaposlena lica, već funkcioniše kroz mandatni tim koji rukovodi radom Udruženja i angažovanih saradnika (Predsedništvo, Umetnički savet…). Pored toga, promene se ogledaju i u načinu finansiranja, strategiji rada, organizaciji i poslovanju. Prilagođavajući se novim zakonskim okvirima, došlo je do toga da se SULUV finansira isključivo kroz projektne aktivnosti i godišnje članarine.

Iz toga proizilazi da Udruženje na prvom mestu zavisi od angažovanosti i inicijative svojih članova, od redovnog plaćanja članarine, doprinosa kroz projektne aktivnosti i razne druge inicijative u cilju očuvanja zajedničkih interesa članova.

Tokom više decenija, Udruženje sa statusom reprezentativnosti, kontinuirano promoviše i neguje stvaralaštvo svojih članova. SULUV je tokom 75 godine postojanja i svoje bogate i kontinuirane istorije delovanja, realizovao veliki broj značajnih događaja: samostalne i kolektivne izložbe svojih članova i gostujućih umetnika, izložbe članova u regionu i u inostranstvu, kao i promocije, seminare, kongrese, predavanja itd. Svojim aktivnostima i programima Udruženje učestvuje u stvaranju i beleženju aktuelnih trenutaka kroz istoriju likovne kulture u Vojvodini i u Novom Sadu.

Programi Udruženja

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine danas u nastavku tradicije, na godišnjem nivou organizuje, producira i realizuje 30-40 događaja godišnje, koji u novijoj praksi, tačnije od 2018. godine funkcioniše kroz sledeće programe: Program izložbi članova Udruženja (samostalne i grupne izložbe članova), Program saradnje i partnerskih realizacija (razmena izložbi i programa kroz mrežu udruženja, realizacije događaja kroz ugovorene saradnje), Program recenzije (recenzije događaja, teoretske analize), Edukativno istraživački program (otvoreni dijalozi, javna vođenja, predavanja i seminari), Program razmene i boravka (radna gostovanja umetnika iz inostranstva), Izdavački program (godišnja publikacija i druga stručna izdanja), Program novih umetničkih praksi Udruženja (SMIC. Internacionalna izložba pokretnih formi).

Svi programi posvećeni su aktuelnom umetničkom stvaralaštvu članova SULUV-a, kao i sadržajima koje Udruženje producira u saradnji sa drugim institucijama i udruženjima iz oblasti kulture i likovne umetnosti.

Novi oblici saradnje – Otvoreni koncept rada galerije i razmena sadržaja

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine danas, na osnovu definisane strategije u oblasti Likovnih i vizuelnih umetnosti, funkcioniše u cilјu osnaživanja nove produkcije umetnika i mladih stvaraoca, promociji i edukaciji umetnika i publike, afirmaciji, razmenom i saradnjom, novim konceptima koji unapređuju kulturni život ovog prostora, vršenjem poverenih poslova i reprezentativnim radom. Udruženje konstantno radi na revitalizaciji funkcionisanja kroz uspostavlјanje profesionalnog povezivanja sa drugim udruženjima u regionu i inostranstvu i reaktivira komunikaciju u polјu savremene kulturne produkcije.

Udruženje je ostvarilo niz ugovorenih saradnji sa domaćim i stranim strukovnim udruženjima, koje su omogućile pokretanje programa kulturne razmene, angažovanje spoljnih saradnika i pokretanje novih programa i sl.

Saradnička mreža