GRANT OF STATUS

null

RAD KANCELARIJE SULUV ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

Sve informacije koje se tiču samostalnih likovnih umetnika kao i dodele statusa samostalnog likovnog umetnika možete dobiti u kancelariji SULUV ili putem imejl adrese: [email protected]KONTAKT »
Zahtev za dodelu statusa samostalnog likovnog umetnika možete podneti tokom cele godine.
Minimalni kriterijumi za dodelu statusa samostalnog likovnog umetnika
Slikar, Vajar, Grafičar, Likovni umetnik proširenih medija
 • jedna samostalna izložba ili
 • šest izlaganja na kolektivnim izložbama ili
 • dva otkupljena ili realizovana dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija od strane muzeja, galerije sa umetničkim savetom, kulturne ili druge javne ustanove, kao i od strane privrednih organizacija ili
 • dva učešća na javnim konkursima ili po pozivu za monumentalna dela ili
 • jedno realizovano delo monumentalnih dimenzija (spomenik, mozaik, freska, skulptura, slika i slično), ili
 • četiri realizovana veća projekta proširenih medija ili četiri otkupljena dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje galerije i druge institucije u oblasti kulture.
Svu dokumentaciju dostaviti pored fizičkog i u elektronskom obliku, skenirano ili u PDFu na adresu
[email protected]
Dokumentacija za podnošenje zahteva za dodelu statusa samostalnog likovnog umetnika
 • Zahtev za dodelu statusa
 • Izjava da niste osigurani po drugom osnovu
 • Izvod lične karte
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu
 • Uverenje iz PIO fonda o upisanom radnom stažu
 • Fotokopija diplome odgovarajućeg obrazovnog profila / dokaz o profesionalnom i samostalnom bavljenju umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja
 • Opširna profesionalna biografija
 • Dokaz o umetničkoj ativnosti, tj. dokaz (u elektronskoj formi/skeniran/PDF/JPG) o ispunjenju JEDNOG od kriterijuma utvrđenih PRAVILNIKOM
Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u PRAVILNIKU.
KAKO STEĆI STATUS SAMOSTALNOG LIKOVNOG UMETNIKA I ŠTA TREBA URADITI NAKON DOBIJANJA STATUSA

OSNOVNE INFORMACIJE

 • Status samostalnog umetnika može da stekne svaki likovni umetnik (slikar, vajar, grafičar, likovni umetnik proširenih medija) koji zadovoljava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrdjivanje statusa lica koja samosalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, bez obzira na to da li je član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine ili nije.
 • Da bi stekao status samostalnog likovnog umetnika, likovni umetnik treba da podnese Zahtev Komisiji za statusna pitanja SULUV, odnosno kancelariji SULUV. Zahtev se podnosi na obrascu Zahteva za dodelu statusa samostalnog likovnog umetnika uz propratnu dokumentaciju. Obrazac se može skinuti sa sajta SULUV ili preuzeti u kancelariji SULUV. DETALJNO O PODNOŠENJU ZAHTEVA I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI PROČITAJTE U NAZNAČENOM DELU GORE.
 • Nakon što Komisija za statusna pitanja SULUV odobri zahtev za dobijanje statusa samostalnog likovnog umetnika, SULUV će izdati likovnom umetniku Rešenje o dodeli statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u jednom primerku) i Uverenje o statusu samostalnog likovnog umetnika (u tri primerka).
 • Pošto dobije pomenute dokumente, samostalni likovni umetnik treba da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje. To se može uraditi u Fondu PIO ili u Republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje.

Prijavljivanje u Fondu PIO/RFZO filijali

 • Sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika likovni umetnik treba da ode u Fond PIO/nadležni RFZO (www.rfzo.rs). Službeniku na šalteru treba predati Uverenje o statusu samostalnog likovnog umetnika. Službenik će zavesti prijavu i izdaće likovnom umetniku overenu potvrdu o prijavi na obavezno socijalno osiguranje na obrascu M-A (s pečatom Fonda/RFZO). Umetnik treba da fotokopira tako overen obrazac M-A pošto će fotokopiju morati da preda u Poreskoj upravi.Original obrasca M-A treba da zadrži i sačuva, a kopiju dostavi Kancelariji SULUV.
 • Sa overenim obrascem M-A, zatim sa Uverenjem o statusu samostalnog likovnog umetnika i s popunjenim obrascem PPD SU (u 2 primerka) likovni umetnik treba da ode u Poresku upravu u svojoj opštini i da se prijavi kod referenta za samostalne umetnike. Tom referentu treba da preda fotokopiju obrasca M-A, Uverenje o statusu samostalnog likovnog umetnika, dva popunjena obrasca PPD SU i ostalu dokumentaciju koju nadležna Poreska uprava traži (svaka Opština ima pravo da traži dodatnu dokumentaciju o kojoj se morate raspitati sami). Referent će zavesti prijavu likovnog umetnika i vratiti mu jedan overen obrazac PPD SU. Taj primerak obrasca PPD SU likovni umetnik treba da fotokopira, a fotokopiju treba da preda kancelariji SULUV. Original treba da zadrži i sačuva. Obrazac PPD SU može se skinuti sa sajta suluv.org i sa sajta Poreske uprave (rubrika Preduzetnici, podrubrika Poreske prijave i obrasci) www.poreskauprava.gov.rs. Pored toga, obrazac se može podići i u kancelariji SULUV, ali i u Poreskoj upravi, kod nadležnog referenta (Referent za samostalne umetnike).

Napomena: u pojedinim opštinama referent će zatražiti od ulikovnog metnika da poresku prijavu preda u pisarnici. U tom slučaju službenik u pisarnici vratiće likovnom umetniku jedan overen primerak obrasca PPD SU. U pogledu svega ostalog postupak je isti. (KAKO POPUNITI PPD SU PROČITAJTE U NAZNAČENOM DELU ISPOD)

 • Sa trećim Uverenjem o statusu samostalnog likovnog umetnika, sa obrascem M-A, overenim u Fondu, i sa overenim obrascem PPD SU likovni umetnik treba da ode u Republički zavod za zdravstveno osiguranje u svojoj opštini (RFZO) i da se javi na šalter za izdavanje i produženje zdravstvene knjižice. Na osnovu obrasca M-A overenog u Fondu PIO i Uverenja o statusu samostalnog umetnika službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje treba da izda likovnom umetniku zdravstvenu knjižicu i da je overi.

NAPOMENE

 • 1. Likovni umetnik treba da se prijavi u Fondu PIO pre datuma od kog je u statusu samostalnog umetnika. Drugim rečima, ako, recimo, u Uverenju o statusu stoji da likovni umetnik samostalno obavlja poslove likovnog umetnika od 1. jula, on treba da se u Fondu PIO prijavi najkasnije 30. juna.
 • 2. U svakoj fazi prijavljivanja likovni umetnik treba da ima unapred pripremljene fotokopije dokumenata za slučaj da službenici Fonda PIO, Poreske uprave ili RFZO požele da ih zadrže.

KADA LIKOVNI UMETNIK STEKNE STATUS SAMOSTALNOG LIKOVNOG UMETNIKA
Kada likovni umetnik dobije Rešenje o akontacionom zaduženju iz Poreske uprave, dužan je da kopiju tog rešenja dostavi kancelariji SULUV (preporučujemo u elektronskoj formi). Ukoliko to ne učini, SULUV neće biti u mogućnosti da mu uplaćuje doprinose. Godine 2018. Poreska uprava je uvela promenjiv poziv na broj za uplatu doprinosa – BOP, za svakog likovnog umetnika posebno, koji se nalazi u Rešenju i koji je neophodno dostaviti kancelariji SULUV.

KAKO POPUNITI PPD SU OBRAZAC

Prilikom popunjavanja obrasca PPD SU treba navesti matični broj, PIB i adresu udruženja SULUV (tačka 2).

 • Matični broj SULUV: 08077614
 • PIB: 101633669
 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 9, 21000
 • Telefon/fax: 021 524 991
 • Pod tačkom 4 treba zaokružiti najnižu osnovicu, to jest podtačku 4.1.1.
 • Tačku 5 likovni umetnik koji je tek stekao status samostalnog umetnika ne popunjava.