KO JE KO

PREDSEDNIŠTVO

(decembar 2016. – decembar 2020.)


Goran Despotovski, predsednik (od jula 2017.)

Zoran Pantelić

Danica Bićanić

Milan Jakšić

Maja ErdeljaninUMETNIČKI SAVET

(decembar 2016. – decembar 2020.)


Bojan Novaković

Korina Gubik

Igor Obrovski

Mujo Alagić

Nenad BogdanovićTEHNIČKI SEKRETAR


Bojana Vlahović

Saradnici:

Danijel Babić

Danica BićanićKOMISIJA ZA PRIZNAVANJE STATUSA

SAMOSTALNOG  UMETNIKA

(april 2017. – april 2021.)


Slobodan Knežević
Bosiljka Zirojević
Jovanka Ulić
Dobrivoj Rajić
Rastislav Škulec


Po potrebi se formiraju i druga stalna ili povremena radna tela.

Organi Udruženja se biraju po izbornom principu i rade na načelima ravnopravnosti svojih članova.

Mandati Predsedništva, Umetničkog saveta i Komisije za priznavanje statusa samostalnog umetnika traju po četiri godine.