USLOVI IZLAGANJA

Uslovi izlaganja za članove


Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine jednom godišnje raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za tu izlagačku godinu. Pravo učešća na konkursu imaju članovi koji su izmirili svoje obaveze prema Udruženju za prethodne dve godine. Uslove konkursa i način slanja dokumentacije, SULUV objavljuje javno svake godine. O dodeli termina za izlaganje odlučuje Umetnički saveta SULUV-a i o tome obaveštava sve prijavlјene autore u roku od mesec dana.

Autor koji je dobio termin za izlaganje je u obavezi da mesec dana pre zakazanog termina izložbe dostavi na mejl adresu galerije SULUV-a sledeći materijal koji će biti korišćen za štampanje kataloga i najavu u medijima:
– kratku biografiju (do 100 reči),
– 5 fotografija radova koji će biti izlagani (15 cm duža strana, 300 dpi.),
– kratak tekst o izložbi (do 150 reči).
O terminu postavke izložbe i detalјima u vezi sa postavkom izložbe blagovremeno stupite u vezu sa kancelariijom SULUV-a.

SULUV obezbeđuje izlagačima:
– štampani katalog (A5 format, 4 lista),
– medijsku podršku,
– koktel na otvaranju izložbe,
– tehničku podršku pri postavlјanju izložbe,
– foto-dokumentaciju sa otvaranja.

 

SULUV ne snosi putne troškove autora i troškove transporta radova.
Autor je u obavezi da preuzme svoje radove poslednjeg dana u svom terminu, zbog postavlјanja sledeće izložbe. Nakon završetka izložbe, SULUV nije u mogućnosti da odgovara za bezbednost izlaganih radova.
Ukoliko autor želi da privremeno za potrebe izložbe promeni izgled galerije (bojenje, bušenje zidova, stavlјanje pregrada…) on snosi sve troškove vraćanja prostora u prvobitno stanje.
SULUV sugeriše autorima da se ovakva vrsta troška – vraćanje galerije u prvobitno stanje, uračuna u budžet sveukupnih troškova izložbe.

 


Uslovi izlaganja za gostujuće izložbe/projekte

 

SULUV svake godine ustupa nekoliko izlagačkih termina pojednicima, udruženjima, radi realizacije izložbi, projekata, održavanja tribina, seminara i sl. Za termin je moguće konkurisati tokom čitave godine, u zavisnosti od popunjenosti termina. Za više informacija obratite se kancelariji SULUV.

U predlogu za izložbu potrebno je podneti:
– fotografije radova ili skicu projekta sa kojim se aplicira,
– opis izložbe/projekta,
– navedene sve dodatne tehničke zahteve za realizaciju izložbe (potreba za postamentima, video projektorima, većim intervencijama u galeriji…). Ukoliko se koriste tehnička sredstva koja galerija ne poseduje, autor/producent je obavezan da ih za izložbu obezbedi sam.
O predloženom sadržaju odlučuje Umetnički savet SULUV-a.

Ukoliko se odobri termin za održavanje izložbe/projekta u galeriji SULUV-a, autor ili producent izložbe dužan je da dve nedelje pre početka izložbe na osnovu ugovora o donaciji, na račun Udruženja, uplati odgovarajući iznos u zavisnosti od utvrđenog perioda trajanja izložbe.

U taj iznos ulaze usluge galerije:
– postavka i demontiranje izložbe,
– dežurstvo u galeriji,
– održavanje higijene galerije,
– tehnička podrška (stakla, postamenti),
– medijska promocija ozložbe,
– koktel na otvaranju izložbe, sve u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom galerije i njenim radnim vremenom.

U ovaj iznos ne ulazi štampanje kataloga i njegova priprema. Visina ove usluge se utvrđuje na osnovu dogovora i želje autora u pogledu obima samog kataloga i cene štampanja.

Nedelju dana pre zakazanog termina izložbe autor/producent je u obavezi da stupi u vezu sa kancelariijom SULUV-a kako bi se blagovremeno dogovorio o terminu i detaljima u vezi sa postavkom izložbe. Takođe, treba da dostavi na mejl adresu galerije SULUV-a sledeći materijal koji će biti korišćen za najavu u medijima:
– kratku biografiju (do 100 reči),
– 4 fotografije radova koji će biti izlagani (10 cm duža strana, 72 dpi.),
– kratak tekst o izložbi (do 150 reči).

 

SULUV ne snosi putne troškove autora/producenta i troškove transporta radova.
Autor/producent je u obavezi da preuzme svoje radove poslednjeg dana u svom terminu, zbog postavlјanja sledeće izložbe. Nakon završetka izložbe, SULUV nije u mogućnosti da odgovara za bezbednost izlaganih radova.
Ukoliko autor/producent želi da privremeno za potrebe izložbe promeni izgled galerije (bojenje, bušenje zidova, stavlјanje pregrada…) on snosi sve troškove vraćanja prostora u prvobitno stanje.

 


 

*Za sve dodatne informacije pozovite 021 524 991 u toku rad ili nas kontaktirajte na suluvkontakt@gmail.com