Skupština SULUV-a 2017.

Ovde možete preuzeti zapisnik u PDF formatu:

Zapisnik sa Skupstine 16.12.2017.

 

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SAVEZA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE

održane dana 16.decembra 2017.godine sa početkom u 11 časova, u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu

 

Prisutno: 20 članova SULUV-a

Predsedavajući: Goran Despotovski, predsednik SULUV-a

Trajanje Skupštine: 11.00-13.30

 

DNEVNI RED:

 1. Izveštaji i zapisnici

 2. Aktivnosti

 3. Poslovanje

 4. Finansije

 5. Sporazumi

 6. Pravilnici

 7. Prostori

 8. Planovi

 9. Razno

 

 

Na samom početku održan je minut ćutanja preminulim kolegama, Milanu Kešelju i Zoranu Grmašu.

1. Izveštaji i zapisnici

Skupštinu otvara Predsednik SULUV-a Goran Despotovski, koji prisutnima predstavlja izveštaje i zapisnike sa sastanaka Predsedništva, komisijskog rada i sturkturne promene u Udruženju.

Članovi su upoznati sa time da se sve informacije o aktivnostima i radu Udruženja u 2017. godini mogu pronaći i na sajtu suluv.org

 

Zapisnici sa sednica Predsedništva iz 2017. godine. LINK

 

 

2. Aktivnosti

Članovima je prezentovan rad Udruženja u 2017.godini.

Bojana Vlahović, saradnica Udruženja, pripremila je i pročitala izveštaj o radu kancelarije Udruženja u proteklih 12 meseci, predstavila je prijavu promene Statuta SULUV-a i zakonskog zastupnika;funkcionisanje Udruženja pod reprezentativnim statusom, članove Statusne komisije SULUV-a koju čine: Bosiljka Zirojević Lečić, Jovanka Ulić, Rastislav Škuljec, Slobodan Knežević I Dobrivoj Rajić; predstavljen je izbor novih samostalnih umetnika i rad na poverenim poslovima. Takođe, podsetila je prisutne članove o promeni predsednika SULUV-a polovinom godine, kada je Rastislav Škuljec podneo ostavku na mesto Predsednika i člana Predsedništva SULUV-a.

Članica Umetničkog saveta SULUV-a, Korina Gubik, predstavila je izlagački program Galerije SULUV-a za 2017.godinu i pročitala zapisnik Umetničkog saveta o prijemu novih članova.

Skupština je jednoglasno verifikovala odluku Umetničkog saveta o prijemu u članstvo SULUV-aza 2017. i 2018. godinu:

 

Novi članovi za 2017.godinu su :

 1. Ivan Canjar, slikar
 2. Marjan Marić, novi likovni mediji
 3. Ljupka Erg, slikar
 4. Srđan Šarović, novi likovni mediji
 5. Branislava Tešić, graficar
 6. Siniša Popov, slikar
 7. Dragana Rađenović, novi likovni mediji

 

Novi članovi za 2018.godinu su:

 1. Anica Radošević Babić, grafika
 2. Đorđe Georg Vinokić, slikarstvo
 3. Igor Smiljanić, vajarstvo
 4. Ilija Smiljanić, slikarstvo
 5. Kristina Palanjuk, slikarstvo
 6. Nataša Panian, vajarstvo
 7. Nenad Ignjatov, slikarstvo
 8. Sandra Janjatović, slikarstvo
 9. Tijana Holpert, slikarstvo
 10. Vanja Ignjac, grafika
 11. Mladen Stojanović, slikarstvo
 12. Veroljub Naumović, vajarstvo
 13. Emilia Valentikova, grafika

 

Svi izveštaji Umetničkog saveta mogu se pronaći na sajtu Udruženja. LINK

 

3. Poslovanje

Članovima je prezentovan i objašnjen novi sistem funkcionisanja Udruženja na osnovu zakona o udruženjima. Konstatovano je da novi sistemi u skladu sa pravilima u velikoj meri menjaju način funkcionisanja i finansiranja, tako da se na osnovu toga moraju promeniti određene metode u radu Udruženja. Pored toga, Predsedništvo je prisutnim članovima uputilo poziv za aktivno učešće u radu Udruženja kao i za koncipirajnje svojih projektnih predloga, koji mogu unaprediti rad Udruženja i pokrenuti aktivnost članova. Istaknuto je da Udruženje na mestu Tehničkog sekretara više nema zaposlenog, odnosno da od avgusta 2017. godine angažuje samo honorarne saradnike. Predsedništvo je uputilo apel da se svi zainteresovani članovi prijave kako bi eventualno vršili neke od poslova i kako bi se napravila baza saradnika.

 

Predstavljen je nacrt cenovnika koji predlaže Predsedništvo, a koji se odnosi na cene rada u Udruženju u okviru osnovnog funkcionisanja:

 

Poslovi za osnovno funkcionisanje Galerije:

Administrativni poslovi i dežurstvo za honorarnog saradnika na mesečnom nivou: 15.000,00 dinara

Dežurstvo (4 sata): 1.000,00 dinara

Postavka izložbe: 1.000,00 dinara

Fotografisanje radova i otvaranja izložbi: 2.000,00 dinara

Dizajn kataloga i opremanje izloga: 2.000,00 dinara

Ažuriranje sajta, profila društvenih mreža, obaveštavanje članova i medija: 2.000,00 dinara

Čišćenje galerijena mesečnom nivou: 4.000,00 dinara

 

Svi predlozi su stavljeni na razmatranje nakon kojih je Skupština jednoglasno izglasala ovaj predlog cenovnika.

 

 

4. Finansije

Predstavljen je izveštaj, na osnovu grafikona u kojem su prikazani prihodi, rashodi – obračuni na osnovu novih cenovnika i ostali rashodi za 2017. godinu. Otvorena je diskusija o predlozima za novi vid finansiranja udruženja.Opšti zaključak svih prisutnih je da se,na osnovu angažovanja u projektim aplikacijama,kao i uz redovnoizmirene obaveze članova prema Udruženju kroz plaćanje godišnje članarine,mogu ostvariti prihodi za normalno odvijanje rada Galerije i aktivnosti Udruženja.Naglašeno je da je svega 15% članova aktivno i da se pozivaju svi ostali da svoje obaveze (članarine) redovno izmiruju. Takođe je rečeno da je Predsedništvo donelo odluku da se sve ponude Udruženja (konkursi, projektne aplikacije, razmene umetnika…) odnose samo na aktivne članove, odnosno one koji redovno izmiruju svoje članarine. Upravo u vezi sa time Predsedništvo je donelo odluku da se odredi rok plaćanja i da se pod aktivnim članovima podrazumevaju samo oni koji su članarinu izmirili do tog roka, odnosno do  20. februara svake godine.

 

 

5. Sporazumi

Članovima su predstavljene nove ideje i različiti modeli saradnje koji su bitni za projektne aktivnosti, referentnost Galerije i Udruženja kao i sve značajne odlike ovakvih udruživanja.Predsedništvo je prikazalo značajni pomak, koji je ostvaren sa idejom pridruživanja mreži udruženja i otvaranju novih mogućnosti na osnovu ovakvih saradnji. Predstavljeni su dokumenti svih sklopljenih sporazuma i njihovog delovanja u okviru Udruženja i Galerije.U finansijskom smislu Zoran Pantelić je prezentovao jedan od modela ustupanja galerijskog prostora u okviru sklopljenih sporazuma.Takođe je sugerisano da svi članovi daju predloge i iniciraju nove vidove saradnje.

 

Informacije o saradničkoj mreži SULUV-a.LINK

 

6. Pravilnici

Predsedništvo SULUV-a ukazalo je na razloge i potrebe za promenom pravilnika o prijemu novih članova, pravilnika o uslovima za izlaganje u Galeriji SULUV-a, kao i pravilnika o dodeli ateljea na korišćenje na određeni period, te je Skupštini predložilo usvajanje nacrta novih pravilnika.

 

Pravilnik za prijem novih članova SULUV-a i Pravilnik o uslovima za izlaganje u Galeriji SULUV-a: Korina Gubik, članica Umetničkog sveta SULUV-a, ukazala je na potrebu da se u ova dva pravilnika preciziraju stavke koje se odnose na portfolio: u oba pravilnika treba jasno navesti da se traže fotografije deset radova visokog kvaliteta u JPG ili PDF formatu, sa osnovnim podacima (naziv rada, tehnika, dimenzije, godina nastanka), a kandidati koji konkurišu za prijem novih članova treba da navedu i oblast likovne umetnosti za koju konkurišu (slika, grafika, crtež, skulptura, prošireni mediji).

Nakon kraće rasprave, odlučeno je da se navedene primedbe usvajaju i nalaže se ispravka pravilnika, kako bi se članstvo izjasnilo o istom.

 

Pravilnik o dodeli ateljea na korišćenja na određeni period:

Na osnovu nacrta ovog pravilnika, i obrazloženja Predsedništva o njegovoj važnosti, otvoren je dijalog o svim članovima koji čine nacrt pravilnika. Većina predloga se odnosila na deo pravilnika koji se odnosi na način klasifikacije, odnosno bodovanje kandidata. Uvršten je u razmatranje predlog Dragana Jankova, kao i ostalih članova, koji se odnosi na ograničenje referentne liste na poslednjih 10 godina. Primedba se odnosi na to da se ovakvim načinom bodovanja eliminiše stvaralački rad starijih umetnika. Na osnovu ovih primedbi dat je predlog na usvajanje i doradu nacrta pravilnika u kome bi se odredba:

 

U referentnu listu samostalnih i kolektivnih izložbi uzimaju se u obzir reference do poslednjih 10 godina, ostale reference se neće priznavati.

 

promenila u:

 

U referentnu listu samostalnih i kolektivnih izložbi uzimaju se u obzir sve reference u kojima je prikazan rad kandidata. A uslov je da u poslednjih pet godina ispunjava minimum ostvarenih referenci. O formulaciji ove referentne liste Predsedništvo treba da donese odluku i predloži konkretnu izmenu u nacrtu pravilnika.

Na predlog Jozefa Klaćika prihvaćeno je da se pod posebnim članom uvedu i odredbe o načinu i ulaganju u prostor privremeno dodeljenog ateljea.Većina članova je saglasna da se svako ulaganje mora prijaviti Udruženju uz potraživanje saglasnostii mišljenja.Pod ovom tačkom dat je i predlog o povećanju broja bodova za umetnike koji su u statusu samostalnih umetnika, koji nije prihvaćen, jer je većina članova bila saglasna sa predviđenim brojem bodova u nacrtu pravilnika.

 

Jednoglasno je usvojen nacrt pravilnika uz napomenu da se unesu navedeni predlozi i da će se ovako dorađeni nacrt pravilnika dati na usvajanje nakon korekcija, u drugoj polovini janura 2018. godine.

 

7. Prostori

Otvorene su teme prostora po sledećem redosledu: Galerija SULUV-a, Atelje 9 na Tvrđavi, Novi radni prostori.

 

Prostor Galerije:Predsedništvo je izvestilo članoveo problemu pregrađivanja prozora dvorišnog dela Galerije, i o prijavi problema Građevinskoj inspekciji i daljem toku slučaja.

Predsedništvo je informisalo članove da je upućen Zahtev građevinskoj inspekciji u vezi sa uzurpacijom našeg prostora – Galerije.Inspektorka Aleksandra Milić, zadužena za područje Stari grad, je izašla na teren, posetila galeriju,sprovela uviđaj, ali nije dostavila izvestaj.
Na osnovu ovih događaja predstoji upoznavanje i suočavanje sa investitorom ovih radnji i pregovori sa Gradskom upravom za kulturu.Pretnja još uvek nije otklonjena, svaki oblik učešća članova u ovom procesu je dobrodošao, pre svega u procesu zagovaranja, pritisaka u procesu odbrane prostora koji je ovim pregrađivanjem znatno ugrožen.Zaključeno je da postoji konstantna neizvesnost oko prostora Udruženja, a Zoran Pantelić uporedio je situacijuSULUV-a i ULUS-au vezi sa imovinskim nasleđemi propustom našeg Udruženja iz ranijem periodu. Ovom temom su se otvorile diskusije prostora Udruženja, Galerije i radnih prostora.

 

Atelje 9 naTvrđavi: Članovima je ukazano da je ugovor o privremenoj dodeli ovog ateljea istekao i da je potrebno razmotriti način njegove privremene dodele, odnosno ustupanja na korišćenje. Kao uvod u ovu temu i raspravu pročitano je pismo Predraga Šiđanina članovima Predsedništva. Predrag Šiđanin iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje Skupštini te je stoga pismeno daje predlog da se zbog nemogućnosti njegovog prisustva, razmatranje ovog ugovora i statusa ateljea odloži do januara 2018. godine. Pored toga Predrag Šiđanin daje primedbu i na nacrt pravilnika o dodeli ateljea, sa kojom su se članovi Skupštine već usaglasili u prethodnoj tački dnevnog reda. Jedna od napomena koja je u ovom pismu iznesena odnosi se na lična ulaganja u protekle 4 godine u korišćeni Atelje 9. Predrag Šiđanin konstatuje da je atelje bio u katastrofalnom stanju i da je investirao određena, velika, novčana sredstva i da očekuje da mu se ta sredstva nadoknade pre i u slučaju nove reorganizacije ili konkursne raspodele ovog ateljea.

 

Na osnovu ovog zahteva članovi Skupštine su se jednoglasno izjasnili da nema razloga da se ova tema odlaže, a da se po ostalim pomenutim pitanjima iz pisma otvori zasebna rasprava. Veliki broj članova je saglasan da je Šiđaninova primedbau vezi sa uloženim sredstvima subjektivna, te da sena osnovu nje ne može utvrditi, odnosno doneti adekvatan zaključak. Takođe je konstatovano da s obzirom da u ugovoru stoji “atelje se koristi u zatečenom stanju”, neophodno  je konsultovati Udruženje pre bilo kakvih ulaganja, a u ovom slučaju to nije urađeno. Naglašeno je i da je korišćenje ateljea privremeno, odnosno konkursom dodeljeno na korišćenje na 4 godine tj. na određeni period. Stoga je svako veće ulaganje lična odluka korisnika. Većina članova smatra da nema osnova za refundiranje ovih troškova i da se time nameću posebni uslovi Udruženju. Deo Predsedništva daje predlog, a Skupština prihvata da se o ovom problemu refundiranja u vidu produženja korišćenja ateljea na jedan kraći period od 6 meseci, raspravi između Predsedništva i trenutnog korisnika Predraga Šiđanina, kao i o daljim uslovima i pravima u toku tog perioda.

 

Predsedništvo je predočilo članovima probleme koji su bili prisutni od samog objavljivanja konkursa za ovaj atelje pre 4 godine. O neadekvatnom, zastarelom pravilniku, povlačenju komisije, razlikama u bodovanju i krajnjem ishodu. Predočeno je da je tada od strane Predsedništva dat predlog da se atelje zadrži za aktivnosti Udruženja, ali da finansijski uslovi u tom momentu nisu bili povoljni te je pod takvim uslovima i raspisan konkurs. Ustanovljeno je da je greška što se ovaj problem nije razmatrao pred Skupštinom, te da se sada takav predlog daje na razmatranje Skupštini.

 

Na osnovu ovoga otvorene su dvapredloga o korišćenju Ateljea 9: prvi za raspisivanje konkursa i drugi predlog da se atelje stavi u funkciju projektnih aktivnosti Udruženja.
Većinom glasova (ZA: 19) i uzdržano (1) Skupština je izglasala da se Atelje 9 stavi u funkciju projektnih aktivnosti Udruženja kao multifunkcionalni atelje.

 

Na osnovu ovoga dat je i predlog da se izradi nacrt pravilnika o korišćenju multifunkcionalnog ateljea.

 

Predlog je da se atelje naredne dve godine koristi za projektne ativnosti SULUV-a, nakon čega bi se utvrdilo da li je ideja o multifunkcionalnom ateljeu održiva. Apelovano je da se već u toku naredne nedelje okupe zainteresovani članovi koji žele da daju predloge o multifunkcionalnom ateljeu. Zoran Pantelić je izneo predlog o Multifunkcionalnom prostoru, koji može da podrži i pomogne članovima da realizuju kratkoročno (npr. od 1 sedmice do dva meseca) svoje projekte, ideje, umetničke intervencije, deo procesa, itd. U tom smislu važno je da se ovaj prostor osposobi i privede nameni. Apelovano je da svi članovi/umetnici doniraju nešto od pribora i alata koji može da postane stalni inventar ovog radnog prostora na usluzi svim članovima. Takođe je istaknuto da se, ukoliko nema prijavljenih članova za svoje aktivnosti, namena ovog prostora može odnositi i (ili da se uapred odredi poseban termin u toku godine) za prijem stranih umetnika-gostiju koji će imati prilike da razmene iskustvo i realizuju svoju produkciju u Novom Sadu, potencijalno u kolaboraciji sa nekim od naših članova, te da se realizuje i izložba njihovih aktivnosti.

Odlučeno je da Predsedništvo nakon razgovora sa Šiđaninom odredi rok i uslove nakon kojeg će Šiđanin vratiti prostor ateljea na korišćenje Udruženju.

 

Novi radni prostori: član Predsedništva Zoran Pantelić istakao je pokrenutu inicijativu u sporazumnoj saradnji između UPIDIV-a, DaNS-a i SULUV-a, a koja se odnosi na nove radne i galerijske prostore, koji mogu biti deo budućih razgovora sa čelnim ljudima iz Grada i Gradske uprave za kulturu. Predstavljena je inicijativa u saradnji sa DaNS-om i UPIDIV-om za pokretanje postupka preuzimanja konkretnog objekta o kojem se sada aktivno razmišlja, to je stari industrijski objekat jedan od retkih primera industrijskog nasleđa u arhitekturi, u centralnoj zoni grada, u ulici Lasla Gala, koji ima sve predispozicije za širok spektar programa koji bi mogao da objedini programe reprezentativnih udruženja i radne ateljee za inostrane umetnike i galeriju. Arhitekta tog objekta je Oskar Paquor.Kustos iz MSUV Vlada Mitrović je pre izvesnog vremena napravio monografiju novosadskih zgrada i obeleženo je stvaralaštvo i ovog arhitekte, a za ovu priliku je ponudio da napiše elaborat tog arhitektonskog kompleksa koji spada u retke preživele objekte iz perioda 30-tih godina prošlog veka.

 

8. Planovi

Pored već napomenutih planova, Predsedništvo je prikazalo neke od osnovnih novih ideja u okviru funkcionisanja galerije. Istaknut je plan da se za sledeću godinu, angažuju kustosi i radnicina uređivanju godišnjeg biltena. Takođe je još jednom istaknuta saradnja sa udruženjima sa kojima smo sklopili sporazume, predlozi za regionalnu konferenciju i apel za formiranje radne grupe za aktivnosti vezane za buduće saradnje. Najavljen je predstojeći sastanak sa Gradskom upravom za kulturu.

 

9. Razno
Iznesen je predlog da se Milanu Jakšiću, članu Predsedništva, iz kase Udruženjaplate putni troškovi kako bi bio u prilici da prisustvuje sastancima i da participira diskusijama u donošenju odluka.

 

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH  UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik