SKUPŠTINA SULUV-A 2016.

DNEVNI RED:

 1. Izveštaj o radu Predsedništva – pregled aktivnosti u periodu 2010-2016. godine
 2. Usvajanje Statuta
 3. Samoodrživost (pitanje članarine)
 4. Verifikacija prijema novih članova u prethodnom periodu
 5. Izbor novog saziva članova Predsedništva
 6. Izbor članova Umetničkog saveta
 7. Analiza programa i aktivnosti Udruženja
 8. Razno

ZAPISNIK

SA IZBORNE SKUPŠTINE SAVEZA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE

održane dana 10. decembra 2016. godine, sa početkom u 11.00, u prostorijama Galerije likovne umetnosti poklon-zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu

 

1. Izveštaj o radu Predsedništva – pregled aktivnosti u periodu 2010-2016. godine

Skupštinu otvara član Predsedništva SULUV-a Zoran Pantelić, koji izveštava prisutne članove o radu i aktivnostima Predsedništva u prethodnom periodu, objašnjavajući prilike u kojima SULUV egzistira i probleme sa kojima se suočavamo, i pored dobijanja statusa Reprezentativnog udruženja u kulturi.
U svom obraćanju članstvu, Zoran Pantelić je naveo niz primera bezuspešnih pokušaja obraćanja SULUV-a, kako samostalno, tako i u zajedničkim akcijama sa ostalim reprezentativnim i umetničkim strukovnim udruženjima na teritoriji AP Vojvodine, predstavnicima svih nivoa vlasti i njihovom ignorantskom stavu prema nama, osim u slučajevima kada je to potrebno vlastima.
Sve to, a i pasivnost članstva Udruženja, dovelo je do pitanja opstanka rada Udruženja, ali i Galerije SULUV-a, koji godinu završava u minusu. Pokušaj da se to pitanje reši sa Sekretarijatom za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, odnosno novim sekretarom, nije uspeo, jer i pored molbi koje smo dostavljali pisarnici AP Vojvodine i telefonskih poziva, nismo naišli na razumevanje i nismo uspeli da realizujemo susret, jer sekretar za ovih šest meseci nije imao vremena da se sastane i razgovara sa predsavnicima udruženja. Pantelić je u izveštaju naveo i primer obraćanja Gradske uprave za kulturu SULUV-u, kao jednom od reprezentativnih udruženja u slučajevima kada im je potrebna komisijska odluka o postavljanju skulptura i spomenika u Gradu, a bez konsultacija o donošenju Pravilnika o postavljanju i održavanju istih. Tako je naveo primer od pre dve godine, kada je predložen od strane SULUV-a za člana komisije, gde se zajedno sa kolegama iz DANS-a i UPIDIV-a, a uz konsultacije sa vajarskom sekcijom našeg udruženja, angažovao na izradi predloga novog Pravilnika, koji na žalost stoji u nekoj fioci GUK-a i nije ni podnet Skupštini Grada na usvajanje. To je samo jedan od primera nekooperativnog odnosa struke i lokalne vlasti.
Takođe, naveo je skandaloze rezultate konkursa za sufinansiranje projekata i programa Grada Novog Sada, koji su u ovoj godini za većinu nezavisnih organizacija i Udruženja iznosili 0,00 dinara. To je dovelo do ulaska SULUV-a i većine udruženja i organizacija na nivou Grada u Inicijativu nezavisne scene i pokušaja pregovora sa lokalnim vlastima oko kreiranja kulturne politike Grada. Pomaci postoje, deklarativno, ali i dalje pokušavamo da stvari promenimo na bolje pregovorima. Zaključak je da jedina pozitivna, konkretna, stvar od dobijanja statusa reprezentativnosi SULUV-a jeste da se za samostalne umetnike u Gradu Novom Sadu preko Udruženja uplaćuju doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje. Status samostalnih umetnika, članova SULUV-a, kojima se preko našeg Udruženja uplaćuju doprinosi na teritoriji Novog Sada ima 26, i ujedno imamo najveći broj samostalaca (Grad uplaćuje doprinose za ukupno 71 samostalnog umetnika). Budući da je svaki konstruktivni predlog, sugestija, projekat članova Udruženja, a u cilju poboljšanja uslova rada SULUV-a dobrodošao, Pantelić poziva članove da uzmu aktivno učešće u radu Udruženja.
Šanta Đula, kao bivši organizacioni sekretar se javio za reč i objasnio da dodeljivanjem reprezentativnosti SULUV-u, Ministarstvo kulture Republike Srbije poverava posao SULUV-u i da bi po Zakonu o kulturi za povereni posao trebalo da sledi i finansijska obaveza prema Udruženju, ali da se taj deo Zakona ne poštuje i prećutno Udruženje obavlja povereni posao, a za to ne dobija naknadu već 5 godina. Takođe, objašnjava da je SULUV-u priznata reprezentativnost ne u likovnoj, već u oblasti proširenih medija.
Milan Jakšić, koji je inače i pravnik po sturci, objašnjava prisutnima deo problema sa kojima se susretao, kao korisnik ateljea u Pančevu, objašnjavajući na koje se članove Zakona o kulturi ubuduće možemo pozivati u dopisima ka vlastima, uz obećanje da će u tom smislu pomoći sekretarijatu i Predsedništvu u budućem radu.
Nakon izlaganja Zorana Pantelića i Milana Jakšića, Bojana Vlahović je ponovila prisutnim članovima predlog Dnevnog reda, koji je usvojen, pa je tako prvo održan minut ćutanja preminulim članovima u prethodnih šest godina, a nakon toga Skupština je nastavila rad po predloženom Dnevnom redu.
2. Usvajanje Statuta

Bojana Vlahović saopštava prisutnim članovima rezultate glasanja članstva za izmenjeni Statut Udruženja putem e-maila: od 297 članova, koji se nalaze na mejlig listi SULUV-a, 71 je odgovorio sa DA, nijedan odgovor nije glasio NE.
Takođe, objašnjeno je da nisu svi članovi obavešteni o stanju u Udruženju iz razloga što bezmalo polovina članstva nema prijavljenu e-mail adresu u Udruženju, a sredstava za slanje PTT pošiljaka nema. Ukupan broj članova SULUV-a trenutno je 486.
Zamoljeni su članovi koji su prisutni na Skupštini, a nisu glasali elektronski, da se izjasne po pitanju Statuta, te je zaključeno da je glasom DA glasalo ukupno 88 članova, što je po prethodnom Statutu od 15 % od ukupnog broja članstva, dovoljno za donošenje odluke, uz predlog Šanta Đule da se briše član 39. Statuta, a koji se odnosi na Način obaveštavanja javnosti o radu Udruženja i koji glasi:

 • Удружење издаје своје гласило којим обавештава чланство и ширу јавност о својим активностима.
 • Назив гласила Удружења је “ЛИСТ”, који излази најмање једанпут у две године поводом одржавања годишње изложбе, а може и чешће у зависности од финансијских прилика.
 • Удружење издаје стручну литературу и пропагандни материјал којим популарише ликовну уметност и њене актере.

Obrazloženje za ovaj predlog je da se navedeno glasilo ne izdaje već godinama unazad. Prisutni su saglasni sa opaskom Šanta Đule, pa tako ostaje:
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ

Рад Удружења је јаван.
Јавност у раду Удружења се врши давањем обавештења о свом раду путем јавних гласила, давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција, стручних скупова и друго.

Члан 39.

Удружење издаје стручну литературу и пропагандни материјал којим промовише ликовну уметност и њене актере.

Statut SULUV-a je usvojen.
3. Samoodrživost

Na predlog Zorana Pantelića, Bojana Vlahović predočava prisutnima trenutno finansijsko stanje Udruženja, uz izveštaj o prihodima Udruženja u prethodnoj, 2015. godini i tekućoj, 2016. godini, u kojoj je priliv sredstava značajno opao: od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu ove godine je na ime sufinansiranja rada udruženja odobreno svega 663.000, 00 dinara (oko 40% manje u odnosu na prošlu godinu, kada nam je dodeljeno 1.045.000,00 dinara), a od istog Sekretarijata nam je, za sufinansiranje projekata odobreno 200.000,00 za program rada Galerije u ovoj godini. Od Grada Novog Sada nam je, po ponovljenom konkursu za projekte u II polovini godine odobreno 0,00 dinara, a isto toliko nam je dodelilo i Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije. Zaključak je da ovu godinu završavamo u minusu od oko 200.000,00 dinara (nedostaju sredstva za zaradu i doprinose zaposlene u sekretarijatu SULUV-a za novembar i decembar 2016. u ukupnom iznosu od 100.000,00 dinara, prema knjigovodstvenoj agenciji smo u dugovanju za 6 meeseci u ukupnom iznosu od 44.400,00 dinara, a tu su i režijski troškovi koje nije moguće tačno nominalno odrediti, jer nisu pristigli svi računi do kraja godine). Takođe, naponenuto je da je članarinu uplatilo svega 70-ak članova, od 486 koji se nalaze na evidenciji članstva.

Nakon izveštaja o finansijskom stanju SULUV-a, nadovezala se rasprava o dopuni Statuta koja se odnosi na pitanje plaćanja članarine (Član 14.), gde Rastislav Škulec iznosi stav o obavezi plaćanja članarine, ukoliko neko već dobrovoljno pristupa članstvu nekog udruženja ili organizacije i predlaže da se deo koji se odnosi na teško materijalno stanje ili zdravstvene probleme briše, jer bi po tom osnovu mnogi mogli da traže oslobađanje plaćanja članarine. Takođe je za pooštravanje politike: ako neko dve godine zaredom ne uplati članarinu, članstvo ne miruje, već se briše iz članstva. Nakon kraće rasprave o ovom predlogu, u kojoj su učestvovali svi prisutni, usvojen je predlog da se briše deo o oslobađanju plaćanja članarine, ali da se stav o ne izmirenim članarinama ne menja: dve godine neplaćanja člana stavlja u mirovanje, što znači da nema prava koja proističu iz aktivnog članstva: nema pravo da bira i bude biran, nema prava učešća na konkursima Udruženja, ne izdaju mu se potvrde ili druga dokumenta u sekretarijatu SULUV-a sve dok ne izmiri obaveze prema Udruženju.
Vančo Hristov predlaže da članovi, kojima je članarina ipak izdatak, poklone po jedan manji rad Udruženju, pa da se organizuje prodajna izložba za pomoć Udruženju. Škulec komentariše da bi više koštalo organizovanje takve manifestacije, nego što bi se zaradilo, a kako smo neprofitno Udruženje, ne bismo ni smeli da se upuštamo u tako nešto. Naravno, postoje i druga rešenja, kao što su donacije.
Na predlog Rastislava Škuleca, Duška Stojanovića, Jovanke Ulić i Zorana Pantelića, usvaja se predlog da se u buduće članarina uplaćuje do kraja februara tekuće godine, a zatim se pristupilo glasanju o visini članarine za 2017. godinu: od prisutnih 37 članova, većinom glasova je odlučeno da članarina za 2017. godinu iznosi 1.500,00 dinara. Četvoro članova nije glasalo.

 

4. Verifikacija prijema novih članova od 2010-2016.

Bojana Vlahović saopštava da je u prethodnom periodu primljeno 44 novih članova i prisutni članovi su glasanjem potvrdili njihov prijem u članstvo SULUV-a.
5. Izdbor Predsedništva SULUV-a za period 2016-2020.

Pošto je otvorena peta tačka dnevnog reda, o izboru novog saziva Predsedništva, Nikola Macura se usprotivio i predložio da se pitanje izbora odloži za narednu Skupštinu, jer nije bio upućen o temama Skupštine i nije stigao da razmisli o svojim predlozima. Kako je veći deo prisutnih bio za razmatranje izbora Predsedništva, Bojana Vlahović je saopštila predloge dosadašnjig Predsedništva, uz napomenu da, od pet članova Predsedništva, dva bi trebalo da su članovi sekcije samostalnih umetnika. Predlozi Predsedništva su: 1. Zoran Pantelić, član sekcije samostalnih umetnika; 2. Danica Bićanić, član sekcije samostalnih umetnika; 3. Milan Jakšić; 4. Jelena Sredanović; 5. Goran Despotovski; 6. Rastislav Škulec. Prisutni članovi su bili saglasni sa većinom predloga, izuzev nekolicine koji su smatrali da Jelenu Sredanović i Gorana Despotovskog, koji nisu prisustvovali Skupštini treba brisati sa liste predloga. Takođe, predlažu da se na spisak upiše i Maja Erdeljanin. Nakon rasprave, odlućeno je da se ipak glasa za sve predložene kandidate, a nakon sprovedenog glasanja, članove Predsedništva SULUV-a čine:
1. Zoran Pantelić (jednoglasno)
2. Danica Bićanić (sa 26 glasova)
3. Milan Jakšić (sa 30 glasova)
4. Rastislav Škulec (sa 28 glasova)
5. Maja Erdeljanin (sa 28 glasova)

Jelena Sredanović (sa 23 glasa) i Goran Despotovski (sa 26 glasova) će u budućem periodu biti rezervni članovi Predsedništva, ukoliko neko iz novog saziva iz nekog razloga odustane od učeća u radu Predsedništva.
Četvoro prisutnih bili su uzdržani od glasanja.
Predsednika Udruženja bira Predsedništvo među sobom, na prvoj sednici Predsedništva.
6. Izbor članova Umetničkog saveta SULUV-a

Nakon izbora Predsedništva, Bojana Vlahović je pročitala predložene kandidate za Umetnički savet SULUV-a od strane dosadašnje saziva Predsedništva: 1. Bojan Novaković; 2. Korina Gubik; 3. Igor Obrovski; 4. Mujo Alagić, a kao petog člana prisutni predlažu Nenada Bogdanovića.
Nakon sprovedenog glasanja, članove Umetničkog saveta čine:
1. Bojan Novaković
2. Korina Gubik
3. Igor Obrovski
4. Mujo Alagić
5. Nenad Bogdanović.
Četvoro prisutnih bili su uzdržani od glasanja.
7. Analiza programa i aktivnosti Udruženja

U okviru analize programa i aktivnosti Udruženja, Zoran Pantelić je prisutnima objasnio da smo u prethodnom periodu „otvorili“ galeriju SULUV-a time što smo u program ubacili i tzv. Rezervne (vikend) termine, u kojima ustupano galerijski prostor i nekim drugim udruženjima i organizacijama koje se obraćaju Umetničkom savetu SULUV-a, a koji imaju kvalitetne sadržaje. Takođe, navodi da smo otvoreni i za reciprocitetnu saradnju sa svima, koji žele takvu vrstu saradnje sa SULUV-om. Budući da tu ima još prostora, poziva prisutne da se uključe u rad Udruženja i predlažu programe i projekte koje bi razmotrili Umetnički savet i Predsedništvo i kojima bismo mogli da apliciramo za sredstva i u nekim drugim fondovima.
Naravno, Predsedništvo ostaje aktivno i u radu Inicijative, a neće se odustati ni od zahteva prema organima vlasti, jer se jedino sami članovi, odnosno umetnici, mogu izboriti za poboljšanje uslova u kojima deluju.