SAMOSTALNI UMETNICI

Samostalni umetnici

Konkurs za sticanje statusa samostalnog likovnog umetnika je stalno otvoren. Sve informacije koje se tiču samostalnih likovnih umetnika kao i sticanja statusa samostalnog likovnog umetnika možete dobiti u kancelariji SULUV utorkom i sredom od 16 do 20 časova.


Prаvilnik о bližim uslоvimа, mеrilimа i kritеriјumimа, kао i pоstupku pо zаhtеvimа licа zа utvrđivаnjе stаtusа licа kоја sаmоstаlnо оbаvlјајu umеtničku ili drugu dеlаtnоst u оblаsti kulturе

 

Izjava

 


 

Uputstvo za samostalne likovne umetnike

 

  • Krajem svake godine svi samostalni likovni umetnici bi na kućnu adresu trebalo da dobiju dva rešenja od Poreske uprave. Jedno je akontaciono za tekuću godinu, drugo je konačno rešenje za prethodnu godinu.
  • Fotokopije tih rešenja treba dostaviti Udruženju, a originale zadržati.
  • Preuzmite PPD-SU obrazac koji treba da popunite svojim podacima u dva primerka.
  • Uzmite listing iz banke u kojoj imate tekući račun kako biste imali dokument o promenama na računu za celu prethodnu godinu.
  • Ako ste imali uplate na račun, potrebno je da tražite potvrdu od isplatioca honorara o uplaćenim iznosima i doprinosima.
  • Potrebno je da imate fotokopiju lične karte ili izvod ako imate čipovanu ličnu kartu.
  • Navedenu dokumentaciju (PPD-SU obrazac, fotokopiju LK i listing iz banke) predajete na šalteru br. 6 u Poreskoj upravi.
  • Potrebno je da jedan primerak PPD-SU obrasca koji zadržavate kod sebe bude overen od strane službenika u Poreskoj upravi. Taj primerak čuvajte u svojoj u arhivi.