O NAMA / ABOUT US

Kratak istorijat SULUV

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), predstavlja udruženje profesionalnih umetnika iz različitih oblasti likovne umetnosti (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež, novih medija) sa sedištem u Novom Sadu. Značaj SULUV-a se prvenstveno ogleda u statusu reprezentativnih udruženja i činjenici da okuplja sve relevantne aktivne autore u oblasti likovne umetnosti koji stvaraju na teritoriji AP Vojvodine.

Udruženje je osnovano kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine  (ULUV) 1946. godine, a 1950. godine se pripaja Udruženju likovnih umetnika Srbije, kao podružnica za Vojvodinu. Kvalitativnim i kvantitativnim rastom broja umetnika na teritoriji Vojvodine, kao i jačanjem položaja same pokrajine u okviru republike i tadašnje federacije, 1979. godine se ULUV izdvaja iz sastava ULUS-a i nadalјe funkcioniše kao zasebno udruženje. Napokon, se 1992. godine udruženje transformiše u Savez udruženja, zbog evidentnih potreba umetnika iz manjih gradova Vojvodine za udruživanje i samoorganizovanje radi efikasnijeg funkcionisanja u svojim sredinama.  2009. godine SULUV je korigovao svoj statut i funkcionisanje Saveza učinio još efikasnijim. Sa promenom statuta je paralelno izvršena i preregistracija Saveza. 2011. godine, odlukom Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije, za SULUV se utvrđuje status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije.

Značaj SULUV-a se, između ostalog, ogleda u činjenici da na jednom mestu okuplјa sve relevantne autore aktivne na polјu likovne umetnosti koji funkcionišu na teritoriji AP Vojvodine. Time SULUV predstavlјa krovno udruženje likovnih umetnika sa teritorije Vojvodine, a svojom selektivnom politikom prijema novih članova, obezbeđuuje kvalitativnost i reprezentativnost u struci. Osim toga, kroz svoju galerijsku delatnost SULUV predstavlјa javnosti izbor trenutne produkcije autora sa teritorije Vojvodine. Pored promocije vojvođanskih likovnih umetnika, SULUV putem svog galerijskog prostora promoviše i publici predstavlјa drugačije umetničke prakse, organizovanjem gostujućih izložbi autora iz regiona i sveta. Takođe, kroz razmenu izložbi, SULUV organizuje i predstavlјanje vojvođanskih autora publici u inostranstvu. Od 1974. godine, u galeriji SULUV-a organizovano je oko 840 izložbi, različitih po svom obimu i karakteru.

Short history about SULUV

The Association of Fine Artists of Vojvodina (SULUV) is association of the professional artists from various fields of fine art (painting, sculpture, graphic, drawing, new media) based in Novi Sad, Autonomous Province of Vojvodina. The Association of Fine Artists of Vojvodina was founded in 1946, and in 1950 it joined the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), as a branch for Vojvodina. With the qualitative and quantitative growth of the number of artists on the territory of Vojvodina, as well as strengthening the position of the province itself within the republic and the then federation, in 1979 SULUV was separated from ULUS and continues to function as a separate association. Finally, in 1992, the Association was transformed into the Union of Associations, due to the evident needs of artists from smaller towns of Vojvodina for association and self-organization for more efficient functioning in their communities. In 2011, SULUV established the status of a representative association in culture for the territory of the Republic of Serbia by decision of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia.

The importance of SULUV is primarily reflected in the fact that it gathers all relevant authors active in the field of fine arts that function on the territory of AP Vojvodina. SULUV represents the umbrella association of fine artists from the territory of Vojvodina, and through its selective policy of admitting new members, it ensures qualitative and representativeness in the profession. Through its Gallery activity SULUV presents the choice of the current production of authors from the territory of Vojvodina. Along with the promotion of the artists from Vojvodina, SULUV in its Gallery space promotes and presents different art practices, organizing guest exhibitions by authors from the region and the world. Also, through the exchange of exhibitions and projects, SULUV organizes the presentation of Vojvodina’s authors to the audience abroad. Since 1974, the SULUV Gallery has organized about 900 exhibitions, different in scope and character.