DOKUMENTI

 СТАТУТ

 Савеза Удружења ликовних уметника Војводине

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Према одредбама Закона о удружењима, а на основу загарантованог права на слободно и добровољно удруживање, утврђеног Уставом Републике Србије, професионални ликовни ствараоци су удружени у невладино и непрофитно стуковно Удружење Савез удружења ликовних уметника Војводине, (у даљем тексту Удружење) са циљем унапређења уметничког стваралаштва, као и остваривања других заједничких циљева Савеза удружења ликовних уметника Војводине који су од јавног интереса, а у складу са Статутом Удружења.

 

Члан 2.

Удружење је добровољно, струковно, невладино, непрофитно и нестраначко удружење ликовних уметника основано на неодређено време ради остваривања заједничких циљева у области развоја и унапређења ликовног стваралаштва и других заједничких интереса ликовних уметника у складу са овим Статутом.

Последњи упис Савеза удружења ликовних уметника Војводине у АПР-у је извршен решењем: БУ 729/2009 од 30.12.2009.

 

Члан 3.

Статутом Удружења уређује се:

 • правни статус, назив, седиште, територија деловања, облик и садржај печата и лого Удружења,

 • циљеви и задаци Удружења,

 • органи и радна тела, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања,

 • права и дужности Удружења у општинама,

 • услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова,

 • удруживање и сарадња са другим удружењима и сличним организацијама,

 • средства, начин стицања, коришћења и располагања,

 • образовање секција (самосталних уметника, по дисциплинма и др.),

 • остваривање јавности рада, додела награда и признања,

 • права и обавезе запослених, односно стручне службе,

 • поступак усвајања финансијских и других извештаја,

 • поступак и начин доношења измена и допуна Статута,

 • престанак рада удружења, располагање имовином у случају престанка рада удружења.

 

Члан 4.

Пун назив Удружења гласи:  САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

Седиште Удружења је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 9.

Подручје деловања Удружења је територија АП Војводине и Републике Србије.

Удружење представља и заступа председник/ца или члан кога он/она одреди.

 

Члан 5.

Удружење има печат и штамбиљ.

Печат  Удружења  је округлог облика и носи натпис „Савез Удружења ликовних уметника Војводине“ исписан на српском језику (ћириличним и латиничним писмом), на мађарском, румунском, русинском и словачком језику, а у средини стоји: НОВИ САД (ћириличним и латиничним писмом).

Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика и садржи текст: Савез удружења ликовних уметника Војводине, Број: ____________, Датум: ___________________.

Број печата и штамбиља, као и одредбе о њиховом чувању и руковању, уређују се Законом.

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 6.

Основни циљеви Удружења су:

 • унапређење и развој ликовне уметности на принципима слободног уметничког стваралаштва,

 • учествује у раду ликовних галерија у АП Војводини и Републици Србији,

 • обезбеђивање рада секција удружења, нарочито самосталних уметника, и помоћ у остваривању материјалног и егзистенцијалног положаја ликовних уметника,

 • ангажовање на афирмацији чланова, представљање њиховог рада у јавности, и заштита основних права како чланова, тако и уметника у целини,

 • покретање и унапређивање сарадње удружења и чланова са сродним организацијама у земљи и иностранству и друго,

 • стварање услова за подстицање самосталног уметничког стваралаштва,

 • подстицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценарства и донаторства у култури,

 • стварање услова за демократизацију и децентрализација у одлучивању, организовању и финансирању културних и уметничких програма и пројеката,

 • обезбеђивање услова за доступност савремене уметничке продукције у јавности.

 

Члан 7.

Задаци Удружења су:

 • унапређење и заштита права и интереса чланова Удружења,

 • води евиденцију свих чланова Удружења,

 • послови регулисања пензионо-инвалидског и здравственог осигурања самосталних уметника у складу са позитивним прописима,

 • води евиденцију чланова  који самостално обављају уметничку делатност у области ликовних уметности,

 • обављање послова поверених од стране Владе Републике Србије, односно надлежног министарства, а нс основу Закона о култури: удружење  даје образложену оцену о испуњавању мерила и критеријума прописаних за упис у евидецију лица која самостално обављају уметничку делатност у области ликовних уметности,

 • пружа помоћ  чланству у решавању  питања радних простора –атељеа,

 • организује репрезентативне и друге изложбе, акције и друге манифестације у земљи и Иностранству,

 • издаје стручне и друге публикације из из области ликовне уметности, каталоге, монографије и друго,

 • учествује у раду ликовних и сродних организација у земљи и иностранству,

 • учествује у регионалном повезивању Војводине и Србије,

 • организује стручне екскурзије у земљи и иностранству,

 • подстиче диверзитет разноликости културног израза ослоњен на традицију демократских вредности и интеракцију између различитих културних заједница,

 • подстиче културно и уметничко стваралаштво и очување културног и историјског наслеђа свих народа на територији Војводине,

 • подстиче децентрализацију у одлучивању, организовању и финансирању културних делатности и рада Удружења.

 

ЧЛАНСТВО, УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА, ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

 

Члан 8.

Члан  Удружења може бити пунолетни грађанин који живи и професионално делује  на територији Републике Србије и испуњава услове за пријем у чланство.

Члан Удружења може бити и страни држављанин који испуњава услове за пријем у чланство и има одобрен привремени боравак или пребивалиште на територији Републике Србије.

Пријем нових чланова и престанак чланства у Удружењу врши се јединствено на територији АП Војводине.

Начин, поступак и критеријум за пријем чланова утврђује се посебним правилником који доноси Председништво, а верификује га Скупштина Удружења.

Пријем у чланство Удружења врши се једном годишње на основу јавног конкурса.

О пријему нових чланова одлучује Скупштина удружења на предлог Председништва и Уметничког савета.

 

Члан 9.

Чланови Удружења могу имати статус:

 • активних чланова који су укључени у неки од облика деловања удружења,

 • чланови по позиву, истакнути ствараоци из поља уметности и проширеног поља визуелне културе,

 • почасни чланови су личности које својим радом и активношћу  стекну нарочите заслуге за унапређење  и организацију рада Удружења  као и у области ликовне уметности и проширеног поља визуелне културе,

 • придружених /колективних/ чланова Удружења – правна, физичка лица, удружења, организације, предузећа и друге асоцијације које добровољно приступе Удружењу и испуне услове утврђене посебним Правилником о придруженим члановима.

 

Члан 10.

О члановима се води  евиденција.

Посебно се води евиденција о члановима са статусом самосталног уметника тј. лица које самостално професионално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

Удружење води и евиденцију свих бивших, преминулих, почасних чланова и на тај начин одржавамо / градимо базу података свих који су на било који начин били укључени у рад Удружења.

 

Члан 11.

Лице које сматра да испуњава услове за пријем у чланство и које жели да постане члан Удружења под условима наведеним у овом Статуту, може то постати пријавом на јавни конкурс, а у складу са Правилником о пријему нових чланова.

Пријем у чланство обавља се једном годишње, кроз распис јавног позива, стручном селекцијом кандидата и реализацијом заједничке јавне изложбе новопримљених чланова.

Уметнички савет и Председништво након разматрања захтева и приложене документације, своје одлуке о пријему нових чланова предлажу Скупштини Удружења на усвајање. Скупштина  Удружења доноси одлуку о пријему и одлучује о жалбама кандидата.

Почасни и чланови по позиву су личности високог друштвеног угледа који својим чланством доприносе интересима Удружења.

Права и дужности чланова Удружења

 

Члан 12.

Чланови Удружења имају следећа права и дужности:

 • равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева и задатака Удружења,

 • непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,

 • бирају и буду бирани у органе Удружења,

 • буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Удружења,

 • спроводе одлуке органа Удружења,

 • учествују у свим акцијама, манифестацијама и заједничким изложбама Удружења,

 • активним радом креативно унапређују своје стваралаштво,

 • утврђују програме активности Удружења, дају иницијативу за разматрање и одлучивање у свим органима,

 • буду обавештени о раду Удружења, његових органа  и реализацији договорених програма,

 • да својим понашањем, деловањем и уметничким радом афирмишу ликовну уметност, да не нарушавају углед Удружења и појединих његових чланова

 • учествују у договореним активностима Удружења,

 • да редовно плаћају чланарину.

 

Члан 13.

Сваки члан Удружења има нумерисану чланску карту.

Чланску карту потписује председник Председништва.

 

Члан 14.

Члан је дужан да плаћа годишњу чланарину Удружењу.

Висину чланарине у току године одређује Председништво Удружења приликом утврђивања финансијског плана за следећу годину, а верификује Скупштина.

Уколико члан Удружења не испуњава своје материјалне обавезе према   Удружењy дуже од две године његова права и обавезе које проистичу из чланства мирују све до тренутка када ове обавезе измири.

За време мировања чланства, члан нема права која проистичу из Статута и других општих аката.

 

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

 

Члан 15.

Чланство у Удружењу у престаје:

 • својевољним иступом;

 • искључењем;

 • престанком постојања Удружења;

 • смрћу

Члан се искључује уколико делује супротно циљевима и грубо крши Статут, Кодекс о професионалном понашању и друга нормативна акта Удружења.

Одлуку о искључењу из Удружења доноси Скупштина Удружења.

Одлука Скупштине је коначна.

 

Дисциплинске мере

 

Члан 16.

Члану Удружења могу се због неизвршења обавеза изрећи следеће дисциплинске мере:

 • мировање чланства;

 • искључење из чланства.

Дисциплинска мера мировања чланства изриче се за лакше повреде дужности, а мера искључења за најтеже повреде дужности члана Удружења. Дисциплинска мера искључења из чланства изриче се у следећем случају:

 • повреде члана Удружења којим се нарушава углед Удружења или његових чланова.

 

Члан 17.

Дисциплински поступак спроводи и дисциплинске мере, у првом степену, изриче Суд части Удружења.

Члан  Удружења коме је изречена дисциплинска мера има право приговора на одлуку Суда части, а по приговору одлуку доноси Председништво чија је одлука коначна.

 

ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА УДРУЖЕЊА

 

Члан 18.

Органи Удружења су: Скупштина, Председништво, Уметнички савет, Надзорни одбор, Суд части и друга стална или повремена радна тела.

Органи удружења се бирају по изборном принципу и раде на начелима равноправности својих чланова.

 

СКУПШТИНА

 

Члан 19.

Скупштинa Удружења je највиши орган који управља радом Удружења и њу чине сви њени активни чланови.

Одлуку о броју и структури представника, као и ближе критеријуме за избор утврђује Председништво приликом заказивања изборне скупштине. Предлог Председништва утврђује или мења Скупштина приликом заседања.

Заказивање Скупштине и верификација председништва мора да се изврши најкасније 30 дана пре истека мандата.

Скупштина се заказује накасније 30 дана пре њеног одржавања, односно 30 дана пре истека мандата Председништву Удружења.

Удружење једном годишње одржава редовну скупштину.

 

Члан 20.

Мандат представника у Скупштини траје четири године.

Нико не може бити биран за представника у Скупштини више од два пута узастопно.

Мандат представника може престати и пре истека времена од четири године, о чему одлучује орган Удружења који га је бирао.

 

Члан 21.

Скупштина обавља следеће послове:

 • разматра, закључује и усваја, споразуме и друга акта која се односе на Удружење, чланове и област ликовног стваралаштва, а на предлог Председништва

 • разматра програме рада Удружења, усваја краткорочне програме заједничких активности,

 • разматра извештаје и програме рада Председништва, Уметничког савета и друго, на предлог Председништва

 • усваја програм рада Удружења и прати његово остваривање, на предлог Председништва

 • усваја Статут, пословник о раду и друга акта из своје надлежности

 • бира и разрешава мандат члановима Председништва, Уметничког савета, и врши избор чланова осталих радних тела,

 • верификује мандат члановима осталих радних тела, а избор чланова врши председништво

 • из свог састава бира представнике у органе и тела удружења на нивоу републике Србије, и региона

 • потврђује одлуку Председништва о усвајању завршног рачуна и финансијског плана

 • потврђује одлуку Уметничког савета о пријему редовних чланова удружења, као и о престанку чланства и обавља друге послове у складу са Статутом.

 

Члан 22.

Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу 20% чланова удружења.

Иницијатива се подноси Председништву у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Радом седнице руководи радно председништво, које је изабрано гласањем присутних чланова а на почетку рада Скупштине.

Рад Скупштине је јаван.

О раду Скупштине води се записник у који се уносе одлуке и закључци донети на седници

Седница Скупштине се одржава присуством њених чланова.

Одлуке на Скупштини доносе се простом већином гласова присутних активних чланова.

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВО

 

Члан 23.

Председништво је извршни орган Удружења.

Председништво има пет чланова.

Скупштина Удружења потврђује чланове Председништва  на предлог чланова Удружења.

Мандат чланова Председништва траје четири године и чланови не могу бити изабарани у Председништво више од два пута узастопно.

 

Члан 24.

Председништво у оквиру својих права и дужности:

 • реализује програм рада Удружења, спроводи одлуке, ставове и закључке Скупштине,

 • руководи радом Удружења, организије рад између седница Скупштине,

 • припрема седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда,

 • остварује сарадњу Удружења са другим субјектима,

 • формира стална или повремена радна тела и утврђује њихове задатке,

 • врши избор чланова повремених или сталних радних тела,

 • предлаже Скупштини измене и допуне Статута и других општих аката,

 • доноси одлуке о организацији и руководи радом стручне службе,

 • предлаже Скупштини програм рада и извештај о раду,

 • доноси одлуку о финасијском плану и завршном рачуну и предлаже Скупштини на усвајање,

 • доноси решење о признавању статуса самосталног уметника у складу са законом,

 • утврђује листу чланова за награде и одликовања,

 • доноси одлуке о висини награда и исплати ауторских хонорара,

 • утврђује листу чланова за стручна путовања и усавршавања у иностранству,

 • за сва издања Удружења врши функцију издавача,

 • за издања формира уредништво.удружења у писаном облику.

 

Члан 25.

Председништво пуноважно ради и одлучује ако је присутна већина чланова.

Председништво доноси одлуке већином гласова.

 

Члан 26.

Председништво из реда својих чланова бира председника са мандатом на  четири године.

Мандат Председника Председништва траје четири године и  не може бити изабаран више од два пута узастопно.

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 27.

Чланове Надзорног одбора и председника бира Скупштина Удружења, на предлог Председништва.

Надзорни одбор има три члана.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Нико не може бити биран за члана Надзорног одбора више од два пута узастопно.

 

Члан 28.

Права и дужности Надзорног одбора су:

 • да прати спровођење Статута и других општих аката Удружења,

 • да прати законитост одлука и њихову усклађеност,

 • да прати и контролише материјално и финансијско пословање Удружења.

 

УМЕТНИЧКИ САВЕТ

 

Члан 29.

Уметнички савет је стручно тело Удружења.

Уметнички савет има укупно 5 чланова.

Уметнички савет се формира по позиву и у складу са планом и програмским активностима удружења.

Чланове Уметничког савета и председника бира Председништво, а верификује Скупштина  Удружења.

Председништво својом одлуком потврђује избор чланова уметничког савета при сваком појединачном позиву и сазиву.

 

Члан 30.

Уметнички савет ради у седницама у присуству већине чланова, а одлуке доноси већином гласова.

Одлучује о пријему нових чланова у Удружење као и о изложбама које ће бити приређене у Галерији Удружења.

Уметнички савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

Члан 31.

Права и дужности Уметничког савета су:

 • предлаже план и програм уметничке активниости Удружења, на усвајање

Председништву,

 • предлаже Председништву и Скупштини Удружења чланове за пријем у Удружење,

 • и обавља друге послове по налогу Председништва.

 

СУД ЧАСТИ

 

Члан 32.

Скупштина као своје стално радно тело формира Суд части.

Суд части има Председника и два члана.

Суд части за свој рад одговара Председништву и Скупштини Удружења.

Скупштина Удружења посебном одлуком уређује начин рада и надлежност Суда части.

 

 

СЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА

 

Члан 33.

У оквиру Удружења делује Секција самосталних ликовних уметника чланова Удружења.

Признавањем статуса самосталног уметника, чланови Удружења постају и чланови секције самосталних уметника.

 

Члан 34

Секција самосталних уметника заједно са Председништвом учествује у:

 • утврђивању и остваривању радног стажа за све чланове који имају статус самосталног

уметника,

 • организованој набавци или увозу уметничког материјала ослобођеног пореза на промет

или царине,

 • заштити права уметника који произилазе из статуса самосталног уметника.

Ближа правила о раду секције самосталних уметника регулисаће се посебним актом  који доноси Председништво.

 

 

УДРУЖИВАЊЕ И САРАДЊА

 

Члан 35.

Удружење је професионална организација (асоцијација) које чине удружења из општина, и чланови, ликовни ствараоци са територије АП Војводине и Републике Србије.

 

Члан 36.

Заједно са Удружењима ликовних уметника Србије, као и са свим осталим Репрезентативним, односно струковним уметничким Удружењима и Асоцијацијама  са територије Републике Србије и региона, Удружење као самостална и одговорна организација се може удружити у одговарајући Савез или мрежу  удружења сродних програмских активности.

Удружење је одговорно за део преузетих обавеза у остваривању заједничких задатака и обавеза на територији АП Војводине, које произилазе из важећег Закона о култури Републике Србије.

 

Члан 37.

Удружење не располаже нити поседује  атељеа у свом власништву, већ  даје препоруке и утврђује критеријуме за привремено коришћење простора уколико се појаве и понуде као могућност према Удружењу.

 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ

 

Члан 38.

Рад Удружења је јаван.

Јавност у раду Удружења се врши давањем обавештења о свом раду путем јавних гласила, давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција, стручних скупова и друго.

 

Члан 39.

Удружење издаје стручну литературу и пропагандни материјал којим промовише ликовну уметност и њене актере.

 

СТРУЧНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА

Члан 40.

Ради обављања организационих, финансијских, административних и техничких послова при Удружењу се формира Стручна служба.

Стручну службу чине: организациони секретар/ица и технички секретар/ица.  Радници Стручне службе су у сталном радном односу.

Послови и радни задаци радника су одређени програмом рада Удружења и одлукама Скупштине, Председништва  и других органа.

Посебним актом у складу са законом утврђују се међусобна права, обавезе и одговорности радника Стручне службе, а могуће је и непосредно примењивање Закона о општем колективном уговору.

 

СРЕДСТВА; НАЧИН КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊЕ

 

Члан 41.

Удружење стиче средства за остваривање својих циљева и задатака:

–  суфинасирањем рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) Удружења

од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, и

средствима по конкурсима за програме и пројекте,

 •  од чланарине својих чланова,

 •  од добровољних прилога, поклона, завештања, донаторства и друго,

 •  реализацијом заједничких програма са привредним и другим субјектима,

 •  од додатних средстава из буџета за финансирање посебних програма и активности,

 •  од средстава спонзора,

 •  од средстава остварених обављањем услуга у оквиру делатности  удружења,

 •  од прихода од продаје публикација удружења,

–  и од других извора финансирања.

 

Члан 42.

Заједничке акције и манифестације финансирају се и од средстава спонзора одговарајућих заинтересованих организација.

 

Члан 43.

Приходи и расходи удружења утврђују се по врстама прихода и распоређују се по наменама у складу са програмом рада и циљевима и задацима удружења за наредну годину.

 

Члан 44.

Имовином и финасијским средствима Удружења располаже Председништво на основу закона и других прописа, програма рада, финасијских планова и одлука Скупштине.

Наредбодавац у материјално-финансијским стварима је Председник/ица удружења.

У складу са одлуком председника/ице Удружења, материјално-финансијским средствима располаже именовани организациони секретар/ица.

 

ПОСТУПАК И НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

 

Члан 45.

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Председништво.

Иницијативу за измене и допуне Статута могу поднети органи и чланови Удружења.

Иницијатива мора бити конкретизована, образложена и достављена Председништву у писаној форми.

Уколико Председништво прихвати иницијативу, покреће поступак за измену и допуну.

За случај одбијања иницијативе Председништво је дужно да образложи одлуку   у писаној форми и достави је подносиоцу, најкасније у року од 30 дана од дана пријема иницијативе.

На основу прикупљених материјала Председништво даје преднацрт статута и у форми нацрта  Статута, упућује га на јавну расправу објављивањем  на веб сајту Удружења.

Јавна расправа траје најмање 8 дана а најавише 15 дана, о чему одлуку доноси Председништво.

 

Члан 46.

Нацрт измена и допуна Статута Председништво доставља на усвајање Скупштини Удружења.

Председништво Удружења, након спроведене расправе, на основу предлога, мишљења и примедаба утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Скупштини Удружења на усвајање.

Приликом утврђивања предлога Статута, Председништво је дужно да размотри примедбе и предлоге из јавне расправе, те да писмено образложи због чега поједине предлоге или примедбе није уважио.

Предлог се објављује на сајту Удружења како би се чланови упознали са текстом за усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова присутних чланова Удружења.

 

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА И ПРОМЕНА СТАТУСА

 

Члан 47.

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина.

У случају престанка рада Удружења по измирењу обавеза, одлуком Скупштине ће бити утврђен статус преосталих материјалних средстава.

 

Члан 48.

У случају промене законских прописа који уређују област организовања и удруживања грађана и статусе уметничких удружења, Удружење ће наставити са радом по овом Статуту до његове измене и усвајања новог статута.

 

Члан 49.

Статут ступа на снагу осам дана од дана усвајања на Скупштини.

За тумачење одредби овог Статута надлежна је Скупштина.