ZAPISNIK sa 11. Sednice Predsedništva SULUV-a

Zapisnik sa sastanka Predsednistva 26.12.2017.

ZAPISNIK

Sa 11. Sednice Predsedništva SULUV-a

održane dana 26. decembra 2017. godine sa početkom u 17.00

 

Prisutno: 3 člana predsedništva

Predsedavajući: Goran Despotovski, predsednik SULUV-a

Trajanje Sednice: 17.00-19.15

 

PRISUTNI: Goran Despotovski, Zoran Pantelić, Danica Bićanić, članovi Predsedništva i saradnica Udruženja – Bojana Vlahović. Maja Erdeljanin i Milan Jakšić, članovi Predsedništva i Danijel Babić, saradnik Udruženja bili su odsutni.

 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Sednice
 2. Radno vreme Galerije za vreme praznika
 3. Godišnji program galerije i broj termina u izlagačkoj sezoni 2018. god.
 4. Novi članovi Uduženja
 5. Izmene nacrta pravilnika za dodelu ateljea
 6. Finansije

 

 

Prisutni su jednoglasno usvojili sledeće:

 

 1. Zapisnik sa prethodne 10. sednice Predsedništva održane 30. novembra 2017.
 2. Predsedništvo je donelo odluku o radu Galerije i kancelarije Udruženja za vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Galerija SULUV i kancelarija neće raditi u periodu od 29. decembra 2017. do 9. januara 2018.
 3. Za godišnji program Galerije određeno je petnaest termina za kandidate koji će biti odabrani na osnovu konkursa za izlaganje u Galeriji u 2018. god. sa mogućnošću da Umetnički savet izvrši izmenu broja termina ukoliko se ukaže potreba prilikom selekcije kandidata. Ostali termini će biti definisani naknadno i usklađeni sa projektnim aktivnostima i poslovnim saradnjama Udruženja.
 4. Izložba novih članova biće otvorena 15. i trajaće do 26. januara 2018. Usvojeno je da kandidati koji su platili participaciju za prijem u članstvo ne moraju da plate članarinu za 2018. god.
 5. Unete su izmene u nacrtu pravilnika za dodelu ateljea na korišćenje na određeni period u skladu sa odlukama donetim na Skupštini održanoj 16. decembra 2017. Izmene u nacrtu pravilnika se odnose na:  A) Deo teksta iz pravilnika Referentna lista:

U referentnu listu samostalnih i kolektivnih izložbi uzimaju se u obzir reference do poslednjih 10 godina, ostale reference se neće priznavati.

se briše i u članu 6. Uslоvi zа dоdеlu аtеlјеа nа kоrišćеnjе se dodaje:

Uslov za pristupanje kandidata na konkurs je ispunjen minimum kriterijuma koji je kandidat ostvario u poslednjih deset godina. Minimalni kriterijumi su:

 • realizovane tri samostalne izložbe u prethodnih deset godina
 • realizovanih deset kolektivnih izložbi u prethodnih deset godina

Ako kandidat ne ispunjava naznačen minimum kriterijuma, njegova prijava neće biti uzeta u razmatrenje

 

U delu pravilnika pod nazivom Vrsta i kvantifikacija dodaje se napomena:

Napomena: U referentnoj listi i bodovanju referenci, uzimaju se u obzir sve reference u kojima je prikazan rad kandidata.

Uslov za pristupanje kandidata na konkurs je ispunjen minimum kriterijuma koji je kandidat ostvario u poslednjih deset godina navedenim u Članu 6. ovog pravilnika.

B) Novčano-materijalno ulaganje i preuređenje ateljea koji se dodeljuje na period od četiri godine

Na osnovu predloga sa Skupštine u nacrtu pravilnika se dodaje član 10. koji se odnosi na novčano-materijalno ulaganje u privremeno dodeljen atelje.

Član 10. Korisnik ateljea sve aktivnosti vezane za novčano – materijalno ulaganje i preuređenje prostora treba da prijavi Udruženju uz potraživanje saglasnosti i mišljenja.  Korisnik je u obavezi da Predsedništvu Udruženja dostavi nacrt predloga preuređenja prostora sa finansijskim planom i troškovnikom. Na osnovu predloga Predsedništvo daje konačnu odluku-saglasnost i mišljenje o načinu preuređenja prostora kao i eventualnom sufinansiranju ovakvih ulaganja.

 

Sve izmene nacrta pravilnika biće razmatrane na sledećoj Skupštini i date na usvajanje.

 

 1. Nakon konsultacije sa pravnikom, utvrđeno je da je neophodno napraviti reviziju svih pravilnika za promet finansijskih sredstava Udruženja za šta će biti angažovan knjigovođa.

 

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH

UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik